Privacyverklaring

Verantwoordelijke Kapsalon Be You Hairstyling, inschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76662055 en handelend onder de naam Kapsalon Be You Hairstyling is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Verantwoordelijke:
Be You Hairstyling
Heijcamp 2
5392 CB Nuland
0644604014
info@beyouhairstyling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) die stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Be You Hairstyling met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • Herinnering te sturen van de gemaakte afspraak
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Be You Hairstyling  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte)

Welke persoonsgegevens worden door Be You Hairstyling verwerkt: 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Ιnternetbrowser en apparaat type Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden, tenzij Be You Hairstyling op grond van een wettelijke bepaling, verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de Wet, op uw verzoek dan wel met uw voorafgaande instemming, aan verwerkers die in opdracht van Be You Hairstyling bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij, ITbeheerder, boekhouder/accountant en beheerder van het kassasysteem).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Op de website van Be You Hairstyling worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit.

Persoonsgegevens:
Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Be You Hairstyling  geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Be You Hairstyling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@beyouhairstyling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende organisatorische en technische maatregelen (en/of hebben die reeds genomen) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@beyouhairstyling.nl

Aanpassen privacy verklaring:
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wij zullen u per email op de hoogte stellen wanneer deze privacy verklaring is/wordt aangepast en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacy verklaring.

De huidige Privacy verklaring is bijgewerkt tot 15-6-2020.